Đăng để được có kết quả nhanh chóng!

Policies

Refund Policy: Quảng cáo không được chuyển từ account này sang account khác hoặc đổi chủ. Phí quảng cáo sẽ không được hoàn lại.

Edit Policy: Chúng tôi sẽ giúp một số khách hàng làm bài đầu tiên. Tuy nhiên, khách hàng có trách nhiệm chỉnh sửa và thay đổi quảng cáo của họ.

Chúng tôi bảo lưu quyền để chỉnh sửa hoặc loại bỏ các quảng cáo của bạn nếu thấy không phù hợp cho trang web này.
Refund Policy: Postings will not be transferabled to another account or owner. Posting fees are non-refundable.

Edit Policy: We  will help some customers make the initial post. However, customers are responsible for making edits and changes to their posts.

We reserve the rights to edit or remove your ad if found not suitable for this web site.