Đăng để được có kết quả nhanh chóng!

Cần Bán Tiệm NailsCAN BAN TIEM NAILS VUNG BRENHAM, TEXAS. TRONG KHU SHOPPING CANH SUPER WALMART, >90% KHACH TRANG, GIA CAO, KHACH DE. TIEM HOAT DONG 8 NAM, 16 GHE SPA, 8 BAN NAILS, TIEM RONG 2,000 SQ FT, RENT+CAM $3,966/MO. 2018 INCOME $490K, JULY-SEPTEMBER 2019 INCOME $48K/MO. GIA BAN GAP $120k LIEN LAC MICHAEL (713) 825-5338/(713) 825-9129
Updated on 10/14/2019
Item #: 1571091952000
New